เมื่อยอารมณ์ ศิษย์สะดือ

ISBN:

Published: July 2010

Paperback

84 pages


Description

เมื่อยอารมณ์  by  ศิษย์สะดือ

เมื่อยอารมณ์ by ศิษย์สะดือ
July 2010 | Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, RTF | 84 pages | ISBN: | 8.49 Mb

จากทีเมือยเหนือยลาและวาวุน กลอนอุนๆ ประคบตา ความลาหาย เมือยอารมณ กลับกลายเปนผอนคลาย อารมณรายละลายกลายเปนดี ใจอีกซีกอยากยกใหนักวาด ชวยเกบกวาดเศษเสียวอารมณขัน มากองไวขางขางกลอนชางเขากัน อานแลวหันไปดูภาพแสนราเริง แตฉันมีเพียงใจเดียวเปลาเปลียวจิตMoreจากที่เมื่อยเหนื่อยล้าและว้าวุ่น กลอนอุ่นๆ ประคบตา ความล้าหาย เมื่อยอารมณ์ กลับกลายเป็นผ่อนคลาย อารมณ์ร้ายละลายกลายเป็นดี ใจอีกซีกอยากยกให้นักวาด ช่วยเก็บกวาดเศษเสี้ยวอารมณ์ขัน มากองไว้ข้างข้างกลอนช่างเข้ากัน อ่านแล้วหันไปดูภาพแสนร่าเริง แต่ฉันมีเพียงใจเดียวเปล่าเปลี่ยวจิต ยากจะคิดแบ่งใจให้เป็นสอง ซ้าย-กลอนดี ขวา-ภาพสวย ยังเมียงมอง มือประคองมีดคมคมยังไม่วาง บรรจงกรีดมีดลงไปที่นมซ้าย เลือดกระจายกระเซ็นถึงดอยอ่างขาง กำมีดแน่นความแค้นไม่มีจาง คนข้างเพิ่งบอกสิ่งสำคัญ ว่าทั้งภาพและคำกลอนอันน่ารัก ถูกฟูมฟักเพื่อบำเรออารมณ์ขัน มันจะถูกรวมไว้ในเล่มเดียวกัน ‘เมื่อยอารมณ์’ คือชื่อมัน ทำได้ไง!**ตัดตอนจาก ‘คำนิยมปนแค้น’ โดย ‘นิ้วกลม นมหูด’Enter answer

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "เมื่อยอารมณ์":


magazynkarton.pl

©2012-2015 | DMCA | Contact us